ஆண்ட்ராய்டு வளர்ச்சிகள் நிரலாக்க மொழிகளில்

002 – நிரலாக்க மொழிகள் அண்ட்ராய்டு பயன்பாடுகள் உருவாக்க பயன்படும்

அண்ட்ராய்டு பயன்பாடுகள் வளரும் பரிந்துரைக்கப்பட்ட மற்றும் வசதியான வழி ஜாவா நிரலாக்க மொழி பயன்படுத்தி. Although Java is a general purpose

Continue reading »

Infinix சூடான குறிப்பு 4 கண்ணாடியை, விலை மற்றும் முழு ஆய்வு

செல் போன் நேசநாடுகளுக்குள் காலகட்டத்தில் அதிர்ச்சியூட்டுவதுடன் பருவத்தில், Infinix மொபிலிட்டி நுட்பமான மற்றொரு செல் போன் செலுத்தப்பட்டன,

Continue reading »